بسمه تعالی
شرکت کارگزاری رسمی بیمه نظام آسایش
متعلق به صندوق تعاون ورفاه سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران

پوشش بیمه درمان تکمیلی
برای اعضاء محترم سازمان نظام پزشکی کشور


پزشكان ، دندانپزشكان، داروسازان ، ماماها، پیرا پزشکان و سایرکادر درمانی به همراه خانواده تحت تكفل آنان

بیمه ایران
مجری طرح:شرکت کارگزاری رسمی بیمه نظام آسایش

نشاني شركت كارگزاري رسمي بيمه نظام آسايش تهران – انتهای کارگرشمالی–بالاترازجلال آل احمد-خ شانزدهم(فرش مقدم)پلاک119 تلفن : 84130 و113-84138110 تلفکس: 88633097

قرارداد بيمه درمان تكميلي گروهي
در طرح های مختلف و متنوع نسبت به سالهای قبل
**بدون فرانشیز **
فرانشیز 30 % توسط صندوق تعاون و رفاه تامین گردیده است

دوره انتظار
( براي بيمه شدگان جديد که درسال قبل فاقد بیمه درمان تکمیلی بوده اند) براي سزارين و زايمان طبيعي 6 ماه و براي بيماريهاي فتق ، لوزه ، گواتر ، انواع سل ، صرع ، پروستات ، پوليپ ، ديسك ستون فقرات ، انحراف بيني ، انواع كيست، هيستر كتومي ، سيستوسل وركتوسل ، جراحي كليه ، سنگ كليه ، ماستوئيدگكتومي ، كاتاراكت، جراحيهاي قلبي و عروقي ، ديابت ولیزیک چشم 3 ماه بعد از تاریخ شروع پوشش بیمه ای ( از 01/05/90 )

( تاریخ ثبت نام از01/05/90الی 30/05/90)
تاریخ شروع پوشش بیمه ای از 01/05/90 لغایت 31/04/91
بيمه شدگان : عبارتنداز1- كليه اعضاء سازمان نظام پزشكي كه داراي شماره نظام پزشكي مي باشند2- همسر 3- فرزندان بيمه شده اصلي ( فرزندان مونث تا زمان اولين ازدواج - فرزندان ذكور تا سن 20 سالگي و در مورد دانشجويان با ارائه گواهي اشتغال به تحصيل تا سن 25 سالگي ودانشجویان رشته پزشکی تا26سالگی 4- پدر و مادر .
در زمان ثبت نام تمامي اعضاي خانواده بيمه شده اصلي مي بايستي تحت پوشش بيمه درمان تكميلي قرار گيرند.
پس از پايان مهلت ثبت نام فقط افراد زير به جمع بيمه شدگان اضافه مي گردند

- فرزندان از بدو تولد (حداكثر دوماه پس از تولد فرصت دارند تحت پوشش قرار گيرند )
- همسر بيمه شده اصلي كه تاريخ ازدواج آنان در طول اعتبار قرارداد بيمه اي باشد ( حداكثر دو ماه پس از ازدواج فرصت دارند تحت پوشش قرار گيرند.)

مدارک لازم جهت ثبت نام (اسکن )
 1. تكميل فرم عضويت ( به شرح نمونه پيوست )
 2. يك قطعه عكس کلیه بیمه شدگان
 3. کپی کارت نظام پزشکی
 4. كپي صفحه اول و دوم شناسنامه بيمه شده اصلي و افراد تحت تكفل
 5. کپی کارت ملی کلیه بیمه شدگان
 6. گواهي اشتغال به تحصيل براي فرزندان ذكور بين 20- 25 سال
 7. فيش بانكي مبلغ حق بيمه
 8. كارت بيمه درمان سال قبل

نحوه استفاده از خدمات بيمه درمان تکمیلی جهت مراكز درماني طرف قرارداد بيمه ايران
بيمه شدگان مي توانند جهت استفاده از خدمات بيمه درمان تكميلي ( دريافت معرفينامه بستري در مراكز طرف قرارداد1یا2روزقبل ازبستری)با به همراه داشتن مدارك ذيل در تهران به دفتر مركزي نظام آسايش واقع درنظام پزشكي و در شهرستانها به شعب بيمه ايران مراجعه نمايند.درضمن معرفینامه فقط جهت بستری صادرمی گردد0 * اصل شناسنامه وکارت ملی بيمه شده اصلي و بيماربه همراه کارت بیمه درمانی بیمه ایران * گواهي پزشك معالج مبني بر نوع بيماري و نام بيمارستان مورد نظر و تاريخ دقيق بستري * درصورت داشتن پرونده خسارت قبلی ،ارائه صورتحساب جهت کسرازسقف تعهدات اجباری می باشد. * هزینه ملزومات مصرفی حین عمل چهارماه پس ازصدورمعرفی نامه پس ازتایید پزشک قابل پرداخت می باشد. *درموارداورژانس ویاساعات غیراداری،بیمه شدگان می توانندازطریق کارت بیمه مستقیمابه بیمارستان طرف قرارداد مراجعه کنندودراولین ساعات اداری روزبعدمعرفی نامه مربوطه راقبل از ترخیص بیماراخذنمایند.
*درصورت عدم دریافت معرفی نامه تعهد بیمه گر طبق تعرفه بیمه ایران خواهدبود *

نحوه استفاده خدمات بيمه درمان در مراكز درماني غير طرف قرارداد بيمه ايران
الف- بیمه شده موظف است حداکثرظرف مدت 3روزاززمان بستری دربیمارستان مراتب رابه دفتربیمه سازمان اطلاع دهد
ب – حداكثر هزينه هاي درمان قابل پرداخت از هزينه هاي انجام شده در بيمارستانها يا مراكز درماني غير طرف قرارداد معادل هزينه هاي مربوط در بيمارستانها و مراكز درماني طرف قرارداد با بيمه ايران ( طبق قرارداد منعقده ) با توجه به حق العمل جراح ، كمك جراح، تخت اتاق عمل ، بيهوشي و ريكاوري برحسب درجه بيمارستان خواهد بود چنانچه حق العمل جراحي و ساير موارد در صورتحساب ارائه شده قيد نشده باشد تعهد بيمه گر مشروط به ارائه رسيد معتبر و طبق تعرفه وزارت بهداشت و درمان خواهد بود . ( حداکثر زمان تحویل مدارک مربوط به هزینه های بیمارستان و پاراکلینیکی تا سه ماه پس از انجام آن می باشد.) ب – مدارك لازم جهت بررسي پرونده و پرداخت صورت هزينه هاي درماني مراكز غير طرف قرارداد: * کپی شناسنامه- کارت ملی – کارت بیمه درمانی ودفترچه بيمار* گواهي پزشك دال بر علت و تاريخ بستري در بيمارستان با ذكر مشخصات كامل بيمار و نام بيمارستان * اصل كليه صورت هزينه هاي درماني جهت بستری واصل رسیدپرداختی به اضافه گزارش کارانجام شده جهت کارهای پاراکلینیکی.
توجه : اين بيمه نامه مكمل بيمه خدمات درماني و سازمان تامين اجتماعي و بيمه گران مشابه مي باشد ( بيمه گر اول ) لذابيمه شدگان بايد ابتدا به مراجع مذكور مراجعه نموده و پس از دريافت سهم خسارت از اين موسسات فتوكپي برابر اصل مدارك مربوطه را بانضمام فتوكپي چك دريافتي تحويل نمايند.

استثنائات:
هزينه هاي درماني ناشي از موارد زير تحت پوشش نمي باشد:
 • اعمال جراحی که به منظور زیبایی انجام می گیرد، مگر اینکه ناشی از وقوع حوادث بیمه شده طی درمان باشد.
 • عیوب مادرزادی مگرطبق تشخیص پزشک معتمد بیمه گر رفع این عیوب جنبه درمانی داشته درمان جنبه ضروری داشته باشد.
 • زایمان برای فرزند چهارم و بیشتر ، سقط جنین مگر در موارد قانونی با تشخیص پزشک معالج
 • ترک اعتیاد،خودکشی،قتل وجنایت، جنون و بطور کلی بیماریهایی که شخص بیمار نسبت به بیماری خویش آگاهی نداشته باشد
 • حوادث طبیعی مانند سیل ، زلزله ، آتشفشان و جنگ ، شورش ، اغتشاش ، بلوا، اعتصاب، قیام،آشوب ، کودتا • و فعل و انفعالات هسته ای و شیمیایی
 • هزینه اتاق خصوصی و همراه مگر در موارد ضروری به تشخیص پزشک معالج و تایید پزشک معتمد بیمه گر
 • جراحی لثه
 • وسایل کمک توانبخشی از قبیل جوراب واریس ، شکم بند، لوازم بهداشتی و آرایشی
 • هزینه های مربوط به معلولیت ذهنی
 • رفع عیوب انکساری چشم مگر در مواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گر نقص بینایی هر چشم 4 دیوپتر یا بیشتر باشد


2- بیمه عمرزمانی :پرداخت غرامت فوت به هرعلت برای هریک ازبیمه شدگان 50.000.000 ریال
3- پرداخت غرامت فوت ناشی ازحادثه برای هریک ازبیمه شدگان 100،000،000 ریال
4- پرداخت غرامت نقص عضوکلی دائم ناشی ازحادثه برای هریک ازبیمه شدگان 100،000،000 ریال
5- پرداخت غرامت نقص عضوجزئی دائم ناشی ازحادثه برای هریک ازبیمه شدگان ضریبی از 000،000،100ریال
6- در صورت بروز فوت دراثر حادثه ، سرمایه مورد تعهد برای هر یک از بیمه شدگان 150.000.000 ریال

افراد زیر3 سال و70سال به بالا شامل بیمه عمر نمی باشند- افرادزیر3سال و75 سال به بالا شامل بیمه حادثه نمی باشند

نام :   نام خانوادگی :   شماره نظام پزشکی :      
نام پدر :   شماره شناسنامه: تاریخ تولد : / / تخصص :
آدرس منزل: ایمیل :  
آدرس محل کار: کد پستی:
تلفن منزل :  - تلفن محل کار :  - کد ملی: شماره کارت شتاب:
تلفن همراه :   تلفن ضروری :   تاریخ انقضاء بیمه
تکمیلی سال قبل :
/ /
آیا در سال قبل بیمه تکمیلی درمان بوده اید؟ فایل ضمیمه:    
متقاضی کدام طرح درمان می باشید؟

سن تاریخ تولد کد ملی شماره شناسنامه نام پدر نام خانوادگی نام متقاضی بیمه
سال ماه روز
همسر
فرزند 1
فرزند 2
فرزند 3
فرزند 4
پدر
مادر
اطلاعات تکمیلی بیمه های دیگر:
تاریخ انقضاء شرکت بیمه گر متقاضی تمدید متقاضی صدور ملاحظات شماره پلاک نوع خودرو شماره شاسی
cheap oakleys mulberry outlet burberry outlet online cheap ugg boots oakley sunglasses outlet cheap nike air max louis vuitton australia coach outlet online ugg Boots outlet fake oakley sunglasses cheap ugg boots cheap uggs cheap ugg boots ugg outlet cheap jordans doudoune moncler Michael Kors Outlet Oakley Sunglasses Outlet Cheap Ugg Boots